Uniwersytet Gdański

Uniwersytet Gdański

Uniwersytet Gdański jest największą uczelnią wyższą w regionie pomorskim. Na jedenastu wydziałach studiuje ponad trzydzieści tysięcy studentów, doktorantów oraz słuchaczy studiów podyplomowych. 

Na uczelni proponowane są zróżnicowane formy kształcenia. Część z nich ma charakter interdyscyplinarny, niektóre mogą być realizowane we współpracy z innymi ośrodkami akademickimi, krajowymi i zagranicznymi (w tym poprzez programy wymiany studentów MOST, ERASMUS). Uniwersytet Gdański oferuje kształcenie na 74 kierunkach studiów w zakresie 221 specjalności na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiach magisterskich. Każdego roku powoływane są nowe kierunki studiów, a oferta edukacyjna dostosowywana jest do potrzeb rynku pracy. Programy nowych kierunków powstają we współpracy z praktykami, ekspertami w poszczególnych dziedzinach. Uczelnia wykorzystuje w tym zakresie wiedzę i doświadczenie pracodawców. Najnowsze kierunki studiów na UG to między innymi Biznes chemiczny, Dyplomacja, Studia Bałkańskie, Studia Wschodnie, Teatrologia, Prawo w administracji i gospodarce oraz Waloryzacja i zarządzanie zasobami przyrody.

Na niektórych wydziałach, między innymi Ekonomicznym, Prawa i Administracji, Matematyki, Fizyki i Informatyki, Chemii, Zarządzania, Międzyuczelnianym Wydziale Biotechnologii czy Wydziale Filologicznym funkcjonują również studia prowadzone w języku angielskim. Z kolei naukę języka obcego można szlifować na 8 lektoratach. Poszerza się także oferta zajęć fizycznych, studenci mogą wybierać między kilkunastoma dyscyplinami sportowymi. Kształcenie obejmuje również udział studentów w pracach badawczych;  na uczelni aktywnie działa niemal 180 kół naukowych, część studentów pierwsze naukowe doświadczenia może zdobywać również w trakcie realizowanych przez nauczycieli akademickich grantów. 

Rozwijają się takie projekty jak Uniwersytet Otwarty, gdzie wykładowcy akademiccy przekazują swoją wiedzę za pośrednictwem multimediów. Coraz więcej pojawia się interaktywnych kursów e-learningowych oraz książek i czasopism udostępnianych elektronicznie. Tę formę komunikacji ułatwia infrastruktura Uniwersytetu, w tym około 6 000 stanowisk komputerowych wyposażonych w łącze internetowe. Studenci UG korzystają z nowoczesnych pracowni, takich jak na przykład Thomson Reuters Data Suite z bezpłatnym dostępem do informacji finansowych firm, unikatowego dealing roomu, gdzie w rzeczywistym czasie trenują operacje giełdowe, pracowni informatycznej wyposażonej w technologie mobilne, nowoczesnego laboratorium translatorycznego oraz laboratorium do nauki tłumaczeń ustnych, laboratorium fizycznego z unikatową aparaturą pomiarową, pracowni zastosowań medycznych fizyki i obrazowania medycznego czy też laboratorium tradingowego. Ważne miejsce zajmują praktyki studenckie oraz staże, także zagraniczne. Biuro Karier UG, które jest liderem wśród zawodowych doradców województwa pomorskiego, pomaga zdobywać pracę i podejmować decyzje dotyczące zawodowego rozwoju.

Przedsięwzięcia te wpisują się w zasadę łączenia wiedzy teoretycznej z praktycznymi umiejętnościami. To poszerza możliwości absolwentów UG na rynku pracy i daje uczelni wysokie miejsce wśród polskich uniwersytetów w rankingach zatrudnienia i płac. 

Dodaj komentarz