Gdańska Szkoła Wyższa

Gdańska Szkoła Wyższa

eXpert w nauczaniu zaocznym

Licencjat | Inżynier | Magister | Podyplomowe
dzienne | zaoczne | e-learningowe

Gdańsk, Tczew, Słupsk, Koszalin, Olsztyn

ADMINISTRACJA |  KRYMINOLOGIA | SOCJOLOGIA | PEDAGOGIKA | EKONOMIA | STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE | ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI | ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU GOSPODARKA PRZESTRZENNA | TURYSTYKA I REKREACJA | EDUKACJA ARTYSTYCZNA W ZAKRESIE SZTUK PLASTYCZNYCH

gsw.gda.pl
Kontakt:
SŁUPSK – Koszalińska 9 | 59 841 47 45 | slupsk@ gsw.gda.pl
GDAŃSKBiskupia 24 B | 58305 08 89 | 5830508 1| wew. 46 | rekrutacja@gsw.gda.pl
TCZEWParkowa 1 | 58 53 00 129 | 696 023 554 | tczew@gsw.gda.pl
OLSZTYN Piłsudskiego 61 |  89 533 04 29 | olsztyn@gsw.gda.pl
KOSZALIN  – Chałubińskiego 15 | 94 345-43-95 | 6000 11 672| koszalin@gsw.gda.pl

pastedGraphic.png      pastedGraphic_1.png       pastedGraphic_2.png            pastedGraphic_3.png                pastedGraphic_4.png

GDAŃSKA SZKOŁA WYŻSZA

eXpert w nauczaniu zaocznym

O Uczelni

Gdańska Szkoła Wyższa to od dawna potwierdzona jakość w nauczaniu zaocznym. Uczelnia funkcjonuje na rynku od 15 lat – co jest dowodem na zaufanie jakim się cieszy i na profesjonalizm w realizacji zadań edukacyjnych. Szkoła umożliwia naukę także w innych miastach  w regionie – w Tczewie, Koszalinie, Słupsku i Olsztynie. GSW oferuje kształcenie w ramach dwóch wydziałów: Nauk Społecznych i Nauk Inżynierskich. Na Wydziale Nauk Społecznych oferujemy kierunki takie jak Administracja, Ekonomia, Stosunki międzynarodowe, Socjologia, Pedagogika, Edukacja Artystyczna, Turystyka i Rekreacja, a także, jako JEDYNA na Pomorzu uczelnia – Kryminologię. Wydział Nauk Inżynierskich też ma bogatą ofertę: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, Gospodarka Przestrzenna, Architektura Krajobrazu… Każdy zaś z kierunków umożliwia studiowanie różnych specjalności i rozwój z ukierunkowaniem na własne zainteresowania  i potrzeby. Uczelnia zlokalizowana jest na Biskupiej Górce w Centrum Gdańska. W tej wyjątkowej dzielnicy zachowały się wspaniałe fortyfikacje, kręte uliczki, stare kamienice. Zajęcia dydaktyczne realizowane są w trójskrzydłowym budynku z udogodnieniami dla osób niepełnosprawnych, zapewniającym właściwe warunki kształcenia. Uczelnią w zakresie organizacyjno-administracyjnym zarządza Kanclerz, natomiast działalnością naukowo-dydaktyczną Uczelni kieruje Rektor. GSW wpisana jest do rejestru uczelni niepublicznych Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nr 244.

pastedGraphic_5.png

Naszym  Studentom  oferujemy:

  • Wysoko wykwalifikowaną kadrę dydaktyczną – zarówno teoretyków jak i praktyków
  • Rozbudowany system stypendialny
  • Udogodnienia dla osób niepełnosprawnych
  • Możliwość udziału w organizacji konferencji naukowych, zarówno wewnątrzszkolnych, jak i międzynarodowych, a także brania udziału w seminariach, imprezach kulturalnych i inicjatywach społecznych organizowanych przez GSW
  • Liczne koła naukowe, działające pod kierunkiem wykładowców – pasjonatów
  • Własne wydawnictwo naukowe i bogate zbiory biblioteczne
  • Dobrze wyposażone laboratoria zapewniające dostęp do najnowocześniejszej techniki i technologii
  • Naukę w pięknym, zabytkowym obiekcie – budynek wybudowany w latach 1828 – 1833 jako Reduta Koszarowa

Oferta studiów

KIERUNEK
Specjalności
( ) ilość semestrów

LICENCJACKIE (6 sem.) 

ADMINISTRACJA
administracja europejska
administracja publiczna
administracja zdrowia publicznego
administrowanie informacją
bezpieczeństwo publiczne
finanse i rachunkowość
polityka ludnościowa
zarządzanie w administracji

EKONOMIA
finanse i rachunkowość
polityka ludnościowa
zarządzanie
projekty unijne

EDUKACJA ARTYSTYCZNA W ZAKRESIE SZTUK PLASTYCZNYCH 

KRYMINOLOGIA
penitencjarna
kuratorska
kryminalistyka
patologie społeczne

PEDAGOGIKA
pedagogika opiekuńczo-wychowawcza
pedagogika wczesnoszkolna  i przedszkola
psychopedagogika z terapią pedagogiczną 

SOCJOLOGIA
socjologia administracji
socjologia bezpieczeństwa

TURYSTYKA I REKREACJA
zarządzanie w turystyce

STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE

INŻYNIERSKIE  (7-sem.) 

ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI
informatyka w przemyśle
inżynieria budownictwa
inżynieria ochrony środowiska
inżynieria produkcji
logistyka i zarządzanie transportem
mechatronika

GOSPODARKA PRZESTRZENNA
gospodarka nieruchomościami
urbanistyka

ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU
inżynieria krajobrazu

MAGISTERSKIE UZUPEŁNIAJĄCE 

ADMINISTRACJA (4-sem.)
administracja
finanse i rachunkowość
psychopedagogika pracy
zarządzanie

ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI (3 i 4 –sem.)
inżynieria zarządzania
odnawialne źródła energii
zarządzanie jakością
zarządzanie logistyką
zarządzanie zasobami ludzkimi
mechatronika

STUDIA PODYPLOMOWE
Bezpieczeństwo i higiena pracy
Diagnoza i terapia pedagogiczna
Doradztwo zawodowe
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną – oligofrenopedagogika
Finansowanie inwestycji i innowacji ze źródeł zewnętrznych
Grafika w reklamie
Gry dydaktyczne
Przygotowanie pedagogiczne
Psychologia biznesu dla menedżerów
Rachunkowość i doradztwo podatkowe
Ratownictwo i opieka nad osobą starszą i niepełnosprawną
Socjoterapia
Socjologia bezpieczeństwa   *nowość
Zamówienia publiczne
Zarządzanie administracją publiczną
Zarządzanie antykryzysowe
Zarządzanie gamedevelopmentem
Zarządzanie logistyką przedsiębiorstwa
Zarządzanie placówką oświatową – menedżer oświaty
Zarządzanie projektami współfinansowanymi ze środków publicznych
Zarządzanie projektem
Zarządzanie przemysłem kreatywnym
Zarządzanie w ochronie zdrowia

Rekrutacja na studia odbywa się dwa razy do roku – na semestr zimowy rozpoczynający się w październiku (rekrutacja trwa od maja do października) i na semestr letni rozpoczynający się w lutym/marcu, (rekrutacja trwa od grudnia do marca). Kandydaci na studia  przyjmowani są bez egzaminów wstępnych, o  przyjęciu  decyduje kolejność zgłoszeń. Aby stać się studentem Gdańskiej Szkoły Wyższej, należy złożyć w Dziale Rekrutacji wymagane dokumenty.

dokumenty na studia

Z A P R A S Z A M Y      N A      S T U D I A !

Dodaj komentarz