Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

 

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu to druga uczelnia przyrodnicza w kraju.  Prestiż i nowoczesność, profesjonalna kadra dydaktyczna i uznany dorobek naukowy potwierdzają czołowe miejsce poznańskiego Uniwersytetu Przyrodniczego w kraju i znaczącą pozycję na arenie międzynarodowej.

W swej misji nawiązuje do wybitnego patrona uniwersytetu – Augusta hrabiego Cieszkowskiego – znakomitego Wielkopolanina, wybitnego filozofa, mecenasa nauki i edukacji rolniczej.

Szeroka oferta edukacyjna jest dostosowana do różnorodnych zainteresowań młodzieży, w szczególności do wymogów rynku pracy. Programy kształcenia są innowacyjne, uwzględniają nowoczesne rozwiązania ekologiczne oraz niezbędną wiedzę biologiczną, informatyczną i społeczną.

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu kształci łącznie prawie 11 tysięcy studentów na 26 kierunkach studiów pierwszego stopnia i 25 kierunkach studiów drugiego stopnia. Atutem naszego kształcenia jest to, że większość kierunków kończy się uzyskaniem tytułu zawodowego „inżynier”. Wyjątkiem jest architektura krajobrazu, po której absolwent otrzymuje tytuł „inżynier architektury krajobrazu” oraz weterynaria, prowadzona na jednolitych studiach magisterskich, która kończy się uzyskaniem tytułu „lekarz weterynarii”. Po ukończeniu studiów pierwszego stopnia możliwe jest podjęcie dalszego kształcenia na studiach drugiego stopnia.

Uczelnia dysponuje nowoczesną bazą laboratoryjną i 12 zakładami doświadczalnymi, w których możliwe jest prowadzenie badań aplikacyjnych, realizacja zajęć terenowych, praktyk zawodowych i prac dyplomowych. Uczestniczy w programach gwarantujących dodatkowe finansowanie na wzmocnienie potencjału dydaktycznego, w tym praktyk i staży studenckich. Gwarantuje bardzo dobre warunki studiowania, wysoką jakość kształcenia i przychylność doświadczonej kadry oraz doskonałą bazę socjalną (akademiki, stołówka). Studenci mają liczne możliwości rozwoju własnych pasji, zainteresowań sportowych i artystycznych.

Działania inwestycyjne i modernizacyjne, troska o wszechstronny rozwój intelektualny i fizyczny młodzieży, tworzą uczelnię przyjazną studentom.

Nowości w naszej ofercie

I STOPIEŃ

 • Agroturystyka
 • Inżynieria biotworzyw
 • Inżynieria i gospodarka wodna
 • Inżynieria rolnicza
 • Jakość i bezpieczeństwo żywności
 • Medycyna roślin
 • Projektowanie mebli

 

II STOPIEŃ

 • Neurobiologia – studia interdyscyplinarne prowadzone wspólnie z AWF i UAM
 • Turystyka przyrodnicza
 • Analityka żywności – studia interdyscyplinarne prowadzone wspólnie z UAM
 • Ekoenergetyka
 • Gospodarka przestrzenna
 • Inżynieria biotworzyw
 • Inżynieria rolnicza
 • Ochrona przyrody

Dodaj komentarz