11/10/2015

Regulamin

 

Regulamin

 1. Postanowienia ogólne

Przepisy niniejszego regulaminu dotyczą Wystawców Targów EDU DAY 2017.

 1. Dane podstawowe
 1. Organizatorem oraz Realizatorem Targów EDU DAY 2016 jest Fundacja Rzecz Jasna
 2. Targi EDU DAY 2017 odbędą się w dniu 05.12.2017 r. na terenie I Liceum Ogólnokształcącego w Szczecinku (ul. Ks. Elżbiety 1).
 3. Targi będą otwarte dla zwiedzających w godzinach 10:00 – 14:00.

III. Zgłoszenie uczestnictwa w Targach

 1. Wystawca nabywa prawo do udziału w Targach EDU DAY 2017 w momencie zaakceptowania wysłanego formularza zgłoszeniowego przez Biuro Fundacji Rzecz Jasna  (ul. Andersa 16A, Koszalin).

Zgłoszenie na Targi należy dokonać  wysyłając wypełniony i podpisany skan  formularz zgłoszeniowego na adres mail: targi.eduday@gmail.com

 1. w treści maila wpisując:  „Zgłoszenia na Targi Edu Day 2017”
 2. Termin zgłoszenia udziału upływa 28 listopada 2017 r.
 1. Warunki płatności
 1. Wystawca dokonuje wpłaty na konto Fundacji Rzecz Jasna w terminie 7 dni od daty otrzymania faktury.
 2. Organizator wystawia Rachunek zgodnie z obowiązującymi przepisami na podstawie formularzy zgłoszeniowych.
 3. W przypadku niedokonania wpłaty w terminie Organizator ma prawo odstąpić od realizacji zamówienia.
 4. W przypadku rezygnacji z udziału w Targach EDU DAY 2016 po 18 listopada 2017 r. Wystawca jest zobowiązany do zapłacenia 100% wartości brutto zamówienia zadeklarowanego w formularzu zgłoszeniowym.
 5. Wymagane jest pisemne oświadczenie o rezygnacji z udziału w Targach.
 1. Stoiska
 1. Organizator przekazuje Wystawcy na czas trwania Targów powierzchnię oraz określa lokalizację stoiska.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany lokalizacji stoiska oraz powierzchni zamówionej przez Wystawcę, jeśli względy organizacyjne lub  projektowo-techniczne uniemożliwiają realizację zlecenia Wystawcy
 3.  Powierzchnia stoiska jest przeznaczona tylko dla Wystawcy.
 4. Udostępnienie powierzchni przez Wystawcę innym podmiotom może nastąpić tylko za zgodą Organizatora.
 5. Powierzchnia zabudowana targowa to powierzchnia zabudowana przez Organizatora w wersji uzgodnionej z Wystawcą.
 6. Minimalna powierzchnia targowa zabudowana to 6m².
 7. Opłata za powierzchnię ze standardową zabudową obejmuje: wynajem powierzchni wystawienniczej, montaż i demontaż stoiska, ściany zewnętrzne w kolorze białym, napis z nazwą Wystawcy na fryzie, gniazdo elektryczne, sprzątanie stoiska i ciągów komunikacyjnych, kosz na śmieci, stolik i krzesła w ilości odpowiadającej standardowi stoiska oraz wieszak.
 8. Powierzchnia niezabudowana to powierzchnia, która Wystawca organizuje we własnym zakresie.
 9. Zabudowa własna Wystawcy musi zostać zaakceptowana przez Organizatora.
 10. Zabudowę niestandardową stoiska zabiera na swój koszt Wystawca.
 11. Po wcześniejszym uzgodnieniu z Organizatorem istnieje możliwość zakupienia wyposażenia dodatkowego nie znajdującego się na stronie internetowej Organizatora.
 12.  Wszelkie naprawy lub zmiany w formie stoiska usuwanie i dodawanie materiałów muszą być przeprowadzane poza godzinami zwiedzania  Targów i w uzgodnieniu z Organizatorem.
 13. Eksponaty nie mogą być umieszczane w obrębie ciągów komunikacyjnych i w miejscach do tego przeznaczonych.
 14. Każdy Wystawca jest zobowiązany:
 • do usunięcia ze stoiska i terenów przyległych pustych opakowań lub odpadów pozostałych po montażu i demontażu stoiska przed rozpoczęciem Targów,
 • do usunięcia eksponatów i materiałów reklamowych oraz przywrócenia zajmowanej powierzchni do pierwotnego stanu po zakończeniu Targów.
 1. Przekazanie stoisk i opieka nad stoiskami
 1. Stoiska zostaną przekazane Wystawcom  05.12.2017 r. w godzinach 7:30 – 9:30
 2. Każdy Wystawca zobowiązany jest do zapewnienia obsługi stoiska minimum na 30 minut przed godziną otwarcia Targów dla zwiedzających i dalej w godzinach trwania targów. Opuszczenie stanowiska przed zakończeniem targów bez zgody Organizatora skutkuje naliczeniem kary umownej w wysokości 250 zł.

VII. Reklamy Wystawców

 1. Reklama w ramach stoisk i poza stoiskami
  • Wystawca może prowadzić działalność reklamową tylko w obrębie własnego stoiska, w sposób nie zakłócający działalności innych stoisk.
  • Prowadzenie reklamy w innych miejscach na terenie Targów jest usługą dodatkowo zamawianą i odpłatną.
 2. Wykłady, spotkania marketingowe, prezentacje Wystawców
  • Organizator w ramach dodatkowej usługi oferuje Wystawcom możliwość wynajęcia auli wykładowej w celu przeprowadzenia prelekcji, wykładu, prezentacji.

VIII. Bezpieczeństwo i ubezpieczenie

 1. Zaleca się Wystawcom ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej wynikającej z uczestnictwa w imprezie oraz ubezpieczenia eksponatów urządzeń i sprzętu.
 2. Wystawca zobowiązany jest do przestrzegania wydawanych przez służby Organizatora poleceń w zakresie ochrony przeciwpożarowej.
 3. Wystawca zobowiązany jest do natychmiastowego zgłoszenia organizatorom powstałej szkody.
 4. Pozostawienie przez wystawców mienia na terenie Targów odbywa się na jego własna odpowiedzialność. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zagubienie, kradzież lub zniszczenie mienia wystawcy przez osoby trzecie. Ubezpieczenie mienia pozostaje w gestii wystawcy.
 5. Organizator zaleca dodatkowo złożenie towarów i innego mienia przechowywanego i prezentowanego na stoisku w zamkniętym depozycie.
 6. Każda osoba przebywająca na terenie Targów jest zobowiązana do przestrzegania regulaminu obiektu, w tym przepisów BHP i przeciwpożarowych.
 7. Na terenie Targów obowiązują zakazy:
  • palenia tytoniu i używania otwartego ognia,
  • eksploatowania grzejnych urządzeń elektrycznych w odległości mniejszej niż 0,6 m od materiałów łatwopalnych oraz urządzeń nieodizolowanych od palnego podłoża,
  • korzystania z uszkodzonej lub prowizorycznej instalacji elektrycznej oraz urządzeń elektrycznych (w tym oświetleniowych) o mocy sumarycznej większej od zamówionej,
  • pozostawiania bez dozoru włączonych do sieci elektrycznej urządzeń nieprzystosowanych do pracy ciągłej,
  • wnoszenia na tereny ekspozycyjne substancji chemicznych pożarowo niebezpiecznych,
  • zastawiania dojść i dojazdów do urządzeń przeciwpożarowych oraz tarasowania
   i zagradzania wyjść ewakuacyjnych,
  • używania sprzętu gaśniczego bez przyczyny oraz do innych celów.
 8. Odpowiedzialność za urządzenia prezentowane na stoiskach wystawienniczych ponosi Wystawca. Osoby obsługujące sprzęt w czasie prezentacji dynamicznych winny posiadać odpowiednie kwalifikacje.
 1. Rejestrowanie targów EDU DAY 2017
 1. Organizator zastrzega możliwość rejestracji przebiegu Targów (za pomocą urządzeń utrwalających obraz i/lub dźwięk). W związku z tym osoby przebywające na terenie Targów, poprzez fakt uczestnictwa w Targach, stosownie do postanowień art. 81 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, wyrażają zgodę, bez dodatkowego wynagrodzenia, na utrwalanie, wykorzystywanie i rozpowszechnianie swojego wizerunku stanowiącego szczegół całości, w celach dokumentacyjnych, promocyjnych i edukacyjnych, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych w materiałach reklamowych Organizatora, w szczególności w reklamach zewnętrznych, reklamach prasowych, Internecie, a także w celu produkcji i prezentowania zapisów foto, wideo i audio z targów i/lub każdego elementu wydarzenia w przekazach medialnych na całym świecie.
 2. Każdy uczestnik Targów może zastrzec wobec Organizatora brak wyrażenia takiej zgody.
 1. Postanowienia końcowe
 1. W przypadku, gdyby Targi EDU DAY 2017 nie odbyły się z przyczyn zależnych od Organizatora jego odpowiedzialność ogranicza się do zwrotu kosztów wpłaconych przez Wystawców.
 2. W sytuacji, gdyby impreza nie odbyła się lub została przerwana z przyczyn niezależnych od Organizatora nie jest on zobowiązany do zwrotu kwot wpłaconych przez Wystawcę ani do wypłacenia odszkodowania.
 3. Wszelkie reklamacje uczestników winny być zgłaszane w formie pisemnej pod adresem Organizatora w terminie do 14 dni od daty zakończenia Targów. Po tym terminie uznaje się, iż Wystawca nie wnosi żadnych reklamacji.
 4. Z chwilą złożenia przez Wystawcę formularza zgłoszeniowego na Targi następuje przyjęcie niniejszego regulaminu.