11/10/2015

Regulamin

 

I. Postanowienia ogólne

Przepisy niniejszego regulaminu dotyczą Zwiedzających Targi EDU DAY 2017.

II. Dane podstawowe

 1. Organizatorem oraz Realizatorem Targów EDU DAY 2017 jest Fundacja Rzecz Jasna.
 2. Targi EDU DAY 2017 odbędą się w dniach 3 oraz 6 kwietnia 2017 r. na terenie:
  – Zespołu Szkół nr 2. im. Mikołaja Kopernika (osiedle Zachód B15, Stargard) – 3 kwietnia;
  – Zespół Szkół Mechanicznych i Logistycznych im. inż. Tadeusza Tańskiego (ul. Niedziałkowskiego 2, Słupsk) – 6 kwietnia;
 3. Targi będą otwarte dla Zwiedzających w godzinach 10:00 – 14:00.

III. Przepisy porządkowe:

 1. Zwiedzający mogą przebywać na terenie Targów  tylko w terminach i godzinach otwarcia targów.
 2. Zabronione jest prowadzenie przez Zwiedzających jakichkolwiek działań komercyjnych, akwizycyjnych, reklamowych, promocyjnych, a także agitacyjnych oraz zbiórek pieniężnych nie uzgodnionych z Organizatorem  jak również działań niezgodnych z obowiązującymi przepisami prawa.
 3. Każda osoba przebywająca na terenie Targów jest zobowiązana do przestrzegania regulaminu obiektu, w tym przepisów BHP i przeciwpożarowych.
 4. Zwiedzający zobowiązany jest do przestrzegania wydawanych przez służby Organizatora poleceń w zakresie ochrony przeciwpożarowej.

IV. Na terenie Targów obowiązują zakazy:

 1. Wnoszenia i używania broni, amunicji i materiałów pirotechnicznych oraz szkodliwych substancji chemicznych, a także ognia otwartego, stanowiących zagrożenie pożarowe, uszkodzenia mienia oraz stwarzających niebezpieczeństwo dla zdrowia i życia osób.
 2. Wnoszenia i spożywania alkoholu oraz rozprowadzania i zażywania środków odurzających.
 3. Zakłócania porządku publicznego (np. głośne, agresywne zachowania).
 4. Wprowadzania zwierząt, a także rowerów, deskorolek itp..
 5. Palenia wyrobów tytoniowych.
 6. Zanieczyszczanie pawilonów i terenów otwartych odpadami (opakowania po napojach i jedzeniu, niedopałki, gumy do żucia itp.).
 7. Niszczenia infrastruktury (np. oklejanie ścian, szyb, posadzek ulotkami reklamowymi oraz innymi materiałami).
 8. Opieranie się o elementy zabudowy stoisk, konstrukcje reklamowe i inne elementy aranżacji przestrzeni.
 9. Osoby będące w stanie wyraźnego odurzenia narkotykowego lub upojenia alkoholowego oraz próbujące wnieść alkohol, środki odurzające lub niebezpieczne przedmioty, nie będą wpuszczane na teren targów.

W razie nieprzestrzegania w/w zakazów Organizator zastrzega sobie prawo natychmiastowego wyprowadzenia Zwiedzającego z terenu Targów i uniemożliwienia ponownego wstępu, a w uzasadnionych przypadkach wezwania Policji.

V. Zwiedzający są zobowiązani do:

 1. Respektowania oznaczeń stref wydzielonych z ruchu podlegających ochronie przeciwpożarowej.
 2. Wykonywania poleceń porządkowych wydawanych przez służby Organizatora ze względów organizacyjnych albo konieczności zabezpieczenia mienia i zapewnienia bezpieczeństwa osób przebywających na terenie Targów.

VI. Postanowienia końcowe:

 1. Organizator zastrzega możliwość rejestracji przebiegu Targów (za pomocą urządzeń utrwalających obraz i/lub dźwięk). W związku z tym osoby przebywające na terenie Targów, poprzez fakt uczestnictwa w Targach, stosownie do postanowień art. 81 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, wyrażają zgodę, bez dodatkowego wynagrodzenia, na utrwalanie, wykorzystywanie i rozpowszechnianie swojego wizerunku stanowiącego szczegół całości, w celach dokumentacyjnych, promocyjnych i edukacyjnych, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych w materiałach reklamowych Organizatora, w szczególności w reklamach zewnętrznych, reklamach prasowych, Internecie, a także w celu produkcji i prezentowania zapisów foto, wideo i audio z targów i/lub każdego elementu wydarzenia w przekazach medialnych na całym świecie.
 2. Każdy uczestnik Targów może zastrzec wobec Organizatora brak wyrażenia takiej zgody.